استیم تراپ - تله بخار فولادی

مشاهده

استیم تراپ استیل

مشاهده

استیم تراپ تله دیسکی

مشاهده

استیم تراپ تله شناوری

مشاهده

تراپ اسپیراکس سارکو

مشاهده

تله بخار ترموستاتیکی خطی تیپ TS-21

مشاهده

تله بخار سبدی استیل

مشاهده

تله بخار فلنجدار استیل

مشاهده

تله بخار فلوتر ترموستاتیک کربن استیل

مشاهده